Obstetric

BS Hồ Minh Tuấn
BS Vũ Ngọc Mai
Theo Dấu Chân Bác Sĩ
Tiến sĩ Bác sĩ Lê Nguyễn Trọng Nhân (1)
ThS.BS Hà Ngọc Mạnh (1)
ThS BS Trần Thu Lệ (1)
TS. BS Nguyễn Quảng Bắc (1)